Fordeal纯干货!!假发降低差评&提升转化指引

Post Reply
qiezi
Posts: 46
Joined: 2020年 Sep 25日 15:36

Fordeal纯干货!!假发降低差评&提升转化指引

Post by qiezi » 2021年 May 12日 11:54

【腾讯文档】Fordeal纯干货!!假发降低差评&提升转化指引(2021/05/12更新)
https://docs.qq.com/doc/DWFVBZVZJaWt0cVNR↑↑↑↑↑↑↑↑以上内容将不定时更新,假发方面有个性化需求/疑问,可以联系群内的运营酥饼,咨询假发相关问题。

Fordeal-美妆商家通知群
QQ群号:867252473

Fordeal纯干货!!假发降低差评&提升转化指引_00.png
Fordeal纯干货!!假发降低差评&提升转化指引_00.png (306 KiB) Viewed 28748 times
Fordeal纯干货!!假发降低差评&提升转化指引_01.png
Fordeal纯干货!!假发降低差评&提升转化指引_01.png (527.49 KiB) Viewed 28748 times
Fordeal纯干货!!假发降低差评&提升转化指引_02.png
Fordeal纯干货!!假发降低差评&提升转化指引_02.png (240.8 KiB) Viewed 28748 times
Fordeal纯干货!!假发降低差评&提升转化指引_03.png
Fordeal纯干货!!假发降低差评&提升转化指引_03.png (286.97 KiB) Viewed 28748 times
Fordeal纯干货!!假发降低差评&提升转化指引_04.png
Fordeal纯干货!!假发降低差评&提升转化指引_04.png (495.13 KiB) Viewed 28748 times
Fordeal纯干货!!假发降低差评&提升转化指引_05.png
Fordeal纯干货!!假发降低差评&提升转化指引_05.png (576.82 KiB) Viewed 28748 times
Fordeal纯干货!!假发降低差评&提升转化指引_06.png
Fordeal纯干货!!假发降低差评&提升转化指引_06.png (428.49 KiB) Viewed 28748 times
Fordeal纯干货!!假发降低差评&提升转化指引_07.png
Fordeal纯干货!!假发降低差评&提升转化指引_07.png (347.35 KiB) Viewed 28748 times
Fordeal纯干货!!假发降低差评&提升转化指引_08.png
Fordeal纯干货!!假发降低差评&提升转化指引_08.png (444.25 KiB) Viewed 28748 times
Fordeal纯干货!!假发降低差评&提升转化指引_09.png
Fordeal纯干货!!假发降低差评&提升转化指引_09.png (90.66 KiB) Viewed 28748 times
Fordeal纯干货!!假发降低差评&提升转化指引_10.png
Fordeal纯干货!!假发降低差评&提升转化指引_10.png (175.94 KiB) Viewed 28748 times
Fordeal纯干货!!假发降低差评&提升转化指引_11.png
Fordeal纯干货!!假发降低差评&提升转化指引_11.png (178.14 KiB) Viewed 28748 times
Fordeal纯干货!!假发降低差评&提升转化指引_12.png
Fordeal纯干货!!假发降低差评&提升转化指引_12.png (285.48 KiB) Viewed 28748 times
Fordeal纯干货!!假发降低差评&提升转化指引_13.png
Fordeal纯干货!!假发降低差评&提升转化指引_13.png (218.81 KiB) Viewed 28748 times
Fordeal纯干货!!假发降低差评&提升转化指引_14.png
Fordeal纯干货!!假发降低差评&提升转化指引_14.png (215.12 KiB) Viewed 28748 times
Fordeal纯干货!!假发降低差评&提升转化指引_15.png
Fordeal纯干货!!假发降低差评&提升转化指引_15.png (463.56 KiB) Viewed 28748 times
Fordeal纯干货!!假发降低差评&提升转化指引_16.png
Fordeal纯干货!!假发降低差评&提升转化指引_16.png (197.71 KiB) Viewed 28748 times
Fordeal纯干货!!假发降低差评&提升转化指引_17.png
Fordeal纯干货!!假发降低差评&提升转化指引_17.png (161.25 KiB) Viewed 28748 times
Fordeal纯干货!!假发降低差评&提升转化指引_18.png
Fordeal纯干货!!假发降低差评&提升转化指引_18.png (60.98 KiB) Viewed 28748 times

Post Reply